Wpłaty za zajęcia dodatkowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Moderator   
środa, 14 listopada 2018 10:46

WPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

       Szanowni Rodzice, prosimy o regulowanie płatności za zajęcia dodatkowe tylko gotówką w kasie naszego przedszkola.

 
SPOTKANIA OBSERWACYJNE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Moderator   
poniedziałek, 05 listopada 2018 15:41

Spotkania obserwacyjne

   Zapraszamy Rodziców na spotkania. Jest to szansa na uzyskanie pełnego obrazu rozwoju naszych dzieci . Obserwacje planowane są w następujących dniach:

 • Mróweczki - 19 listopada
 • Robaczki - 20 listopada
 • Żyrafki - 21 listopada
 • Pszczółki - 22, 23 listopada
 
Zajęcia dodatkowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Moderator   
piątek, 21 września 2018 12:34

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu ruszają już od 1 października. Chętnych zapraszamy do zapisów na listy znajdujące się u wychowawców grup:

 

Poniedziałek

 

Godzina 14:00 – Boks

 

Wtorek

 

Godzina 13:30 - Balet

 

Środa

 

Godzina 10:00 – Sensoplastyka (grupy młodsze)- 2 x w miesiącu (07.11.2018r. oraz 21.11.2018r.)

Godzina 12: 30 - Kodowanie z myszką 

 

Czwartek

 

Godzina 13:00 - Taniec

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2018 23:25
 
Zajęcia wynikające z podstawy programowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Moderator   
wtorek, 18 września 2018 11:57

Zajęcia obowiązkowe wynikające z podstawy Programowej w naszym Przedszkolu.

 

Poniedziałek

 • Zajęcia muzyczne

Wtorek

 • Język angielski
 • Zajęcia muzyczne

Środa

 • Logo rytmika
 • Zajęcia logopedyczne ( indywidualne)

Czwartek

 • Język angielski

Piątek

 • Zajęcia muzyczne
Poprawiony: wtorek, 18 września 2018 11:58
 

Godziny urzędowania dyrektora:

 od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-17:00

 

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „OLEŃKA”

 W SULEJÓWKU

Podstawa prawna:

 · Ustawa z dnia 7 października 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2572 z późno zm.).

 · Rozporządzenie MENiS z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895).

 · Statut Niepublicznego Przedszkola „Oleńka” w Sulejówku.

 

Cel procedury

 Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli 
z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola.

 

Zakres procedury

 Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami/opiekunami oraz współuczestniczenie rodziców/opiekunów w życiu przedszkola.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Dyrektor:

 · planuje organizację pracy przedszkola (zasady, specyfikę, prawne uregulowania),

 · odpowiada za prawidłową organizację przepływu informacji przedszkola.

 

2. Nauczyciele:

 · planują organizację pracy w grupie,

 · udzielają informacji o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze),

 · dbają o prawidłową organizację przepływu informacji.

 

3. Rodzice (opiekunowie prawni):

- mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach grupowych i spotkaniach oraz na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty  

- maja prawo do uzyskiwania informacji o sukcesach, zachowaniu, postępach i trudnościach swojego dziecka.

 

Opis procedury

1. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego:

 a) zebrania z rodzicami / 1/2 x w roku

 b) spotkania obserwacyjne / 2x w roku

 2. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

 a) kontakty indywidualne z rodzicami dokumentowane są przez nauczycieli w zeszycie kontaktów.

 3. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu.

 4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonymi spotkaniami

5. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.

 6. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

 7. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć lub sprawowania opieki nad dziećmi.

 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:

 a) nauczyciela,

 b) dyrektora przedszkola,

 c) Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego dziecka i problemów dydaktyczno-wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają z nauczycielami grupy, specjalistami w przedszkolu – logopedą. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Przedszkola,

d) Ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez podnoszenie głosu na rozmówcę, agresywny charakter rozmowy bądź próby wywierania presji psychologicznej na nauczycieli lub pracowników przedszkola.

eGodziny urzędowania dyrektora zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w wejściu do przedszkola,

 

Kontakt telefoniczny z dyrektorem możliwy jest od pon-pt w godz: 09:00-17:00.

 

9. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami. 

10. Procedura kontaktów z rodzicami wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Poprawiony: środa, 12 września 2018 22:34
 


Pakiety zdjęć (po zalogowaniu)

LogowaniePIĘCIOLATKI: Nasza placówka otrzymała zgodę Kuratorium Oświaty na przyjmowanie, od 1 września 2011 roku, dzieci pięcioletnich.